Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 41 - 2006.

Files: 
AttachmentSize
P.Vlahović Osnovna obeležja demografskih i populacionih problema u CG (strana: 19-24)6.49 KB
V.Božić Krstić Demografska kretanja u Vojvodini (strana: 25-32)153.64 KB
M.Živković Politika obnavljanja stanovništva u Srbiji (strana: 33-44)83.95 KB
T.Pavlica i sar. Neke antropometrijske karakteristike glave i lica kod odraslog stanovništva severozapadne Bačke (strana: 45-56)127.55 KB
R.Rakić i sar. Antropometrijske karakteristke nadlaktice osamnaestogodišnjaka u Vojvodini (strana: 57-64)184.4 KB
D.Radojičić Natalitet u Topoljskoj parohiji u II polovini 18.veka (strana: 65-74)85.29 KB
B.Filipović i sar. Analiza DNK profila iz kostiju neurokranijuma (strana: 75-80)173.37 KB
G.Cekluš Skeletni ostaci nalazišta Kameniti hat (Subotica) (strana: 81-92)80.61 KB
Ž.Kalezić Duklja (konverzacija kamene plastike) (strana: 93-98)6.49 KB
A.Ahmić i sar. Analiza genetičkih heterogenosti lokalnih ljudskih populacija severoistočne Bosne posmatranih u dva vrem. perioda182.44 KB
Ts.Minkov i sar. Anthropologo-odontologikal investigation of Bulgarian population Central Western Bulgaria (strana: 111-118)6.49 KB
Ts.Minkov i sar. AD Investigation of the the Bulgarian population from Central Western Bulgaria (strana: 119-126)6.49 KB
Ts.Minkov i sar. DA of the contemporary Bulgarian population from some regions Northwest Bulgaria (strana: 127-132)6.49 KB
Ts.Minkov i sar. Antropophysiological test of Bulgarian population from the region of Iakoruda and Belitsa (strana: 133-138)6.49 KB
Ts.Minkov i sar. Anthropological characterization of Bulgarian population from Western rodops (Iakoruda and Belitsa)6.49 KB
V.Todorov i sar. Antropološka ispitivanja pacijenata sa gonadnom disgenezijom (strana: 145-162)95.56 KB
S.Poštić Uslovljenost smanjivanja gustina kostnih slojeva donjih vilica sistemnim promenama skeleta usled osteoporoze (163-176)177.53 KB
R.Čokorilo Socijalno iskustveni činioci samospoznavanja omladine u vreme društvene krize (strana: 177-186)121.14 KB
R.Čokorilo Socijalno-iskustveni korelati aksioznosti omladine u vreme društvene krize (strana: 187-196)108.57 KB
R.Zrnić Povezanost neuroticizma invalida rata sa motivima za bavljenje sportsko rekreativnim aktivnostima (strana: 197-202)99.32 KB
Ž.Vlaškalić i sar. Psihijatrijska, psihološka i socijalna obeležja seksualnih delikvenata (strana: 203-212)152.85 KB
Ž.Vlaškalić i sar. Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata158.38 KB
V.Jovović Uticaj nastavnog procesa na transformaciju rezultata atletskog petoboja studenata fizičke kulture (strana: 223-230)88.26 KB
V.Lolić i sar. Promene bazično motoričkih sposobnosti i specijalno motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u pripremnom periodu153.6 KB
S.Stojiljković i sar. Efekti nastave fizičkog vaspitanja na razvoj motoričkih sposobnosti učenika (strana: 237-242)109.12 KB
V.Vukajlović i sar. Međusobna zavisnost između motoričkih sposobnosti i rezultata u skoku udalj iz zaleta koračnom tehnikom94.32 KB
N.Branković i sar. Metrijske karakteristike testova sprinterskog trčanja kod učenica srednjih škola (strana: 247-250)93.63 KB
S.Goranović i sar. Prediktivna vrednost morfoloških karakteristika na rezultat u repetitivnoj snazi kod mladih rukometaša 99.16 KB
S.Karaleić Posturalni status učenika višeg osnovnoškolskog uzrasta (strana: 257-260)107.96 KB
S.Karaleić Elementi košarke kao metod u korektivnoj gimnastici (strana: 261-264)122.62 KB
B.Krsmanović i sar. Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika (strana: 265-274)84.43 KB
T.Krsmanović Samosvesnost o promenama na lokomotornom aparatu kod uženika osnovnih škola (strana: 275-280)99.34 KB
M.Bigović Morfološke karakteristike učenika i učenica IV razreda (strana: 281-288)113.34 KB
M.Bigović Motoričke sposobnosti učenica mladjeg školskog doba (strana: 289-302)105.2 KB
M.Nikolić i sar. Nivo intenziteta bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima u funkciji poboljšanja motoričkih sposobnosti182.11 KB
Đ.Radovanović Istraživanje efikasnosti aktuelnog nastavnog programa fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda srednje škole 193.74 KB
B.Savić i sar. Razlike u antropometrijskim karakteristikama između dve rukometne reprezentacije (strana: 321-326)87.5 KB
I.Mladenović Razlike u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima studenata fizičke kulture oba pola129.73 KB
J.Ranđelović i sar Određivanje lipidnih peroksida plazme za vreme testa opterećenja kod sportista (strana: 333-340)166.01 KB
J.Ranđelović i sar. Morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti žena aktivnih fudbalera i plesačica narodnih plesova200.71 KB
V.Mutavdžić i sar. Somatometrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti rukometaša i plesača narodnih plesova (351-360)205.8 KB
T.Stojanović i sar. Selekcija šutera u košarci pionirskog uzrasta pomoću morfoloških karakteristika (strana: 361-366)83.85 KB
I.Klinarov i sar. Uticaj visine, težine, kožnog nabora nadlaktice i bodimas indeksa na uspešnost u manifestaciji eksp. kvaliteta149.44 KB
G.Cekuš The body fat mass as the percentage of body weight teachers to be in Subotica (strana: 375-378)115.13 KB
A.Dahić i sar. Populacijska genetika defetnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (BiH) (strana: 379-388)151.69 KB
H.Hajrija i sar. Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipa dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Brčkog161.27 KB
J.Hadžihalilović i sar. Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja Tuzle u periodu od 1980. do 2003.godine 201.44 KB
M.Nešić i sar. Testovi veštine i preference kao indikatori lateralnosti- preliminarni rezultati (strana: 417-424)183.5 KB
S.Maksimova i sar. Neoplazme i krvne grupe sistema ABO i REZUS faktora (strana: 425-428)83.62 KB
B.Srdić i sar. Varijacije masne mase tela u normalno uhranjenih osoba (strana: 429-438)189.79 KB
Š.Takač Superpozicija – SP:925-04.Đ.M. (strana: 439-452)148.97 KB
Š.Takač Superpozicija – SP:123-87.M.N. (strana: 453-464)156.24 KB
D.Božinović i sar. Učestalost rađanja dece sa kongenitalnim anomalijama u porodilištu Prokuplj (strana: 465-470)135.46 KB
N.Božinović i sar. Analiza obolevanja i farmakoterapijski pristup kod pacijenata internog kabineta VMC-a Niš-a jednogod. studija123.45 KB