Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Uputstvo za autore:

Glasnik Antropološkog društva Srbije / Glasnik Antropološkog društva Srbije GLASNIK ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE Izdavač: Antropološko društvo Srbije Print ISSN 1820-7536 UDK: 572 (05) UPUTSTVO ZA AUTORE: Glasnik ADS je zvanični časopis Antropološkog društva Srbije. Izlazi jedanput godišnje a publikuje radove domaćih i stranih autora. To je multidisciplinarni časopis u kojem svoje mesto mogu naći naučni radnici različitih profila: antropolozi, humani biolozi, arheolozi, etnolozi, lekari, stomatolozi, stručnjaci za fizičku kulturu i sport idr. Originalni naučni radovi obuhvataju sledeće oblasti: antropologiju, humanu biologiju, humanu genetiku i bioetiku, fizičku antropologiju, auksologiju, fiziologiju, odontologiju, ekologiju, demografiju, motorički status i fizičku aktivnost stanovništva. Glasnik Antropološkog društva Srbije publikuje radove koji nisu ranije objavljeni na drugom mestu. Radovi će se recenzirati. Materijal koji ne bude pozitivno ocenjen ili nije pripremljen prema propozicijama časopisa neće se štampati a urednici imaju prava da zadrže štampane kopije radova bez naknadnog vraćanja autorima. IZDAVAČKI SAVET: Petar Vlahović Ljiljana Tijanić Đorđije Radovanović Tatjana Pavlica Mirjana Janošević Radovi treba da sadrže sledeća poglavlja: naslovrad, imena autora, adrese autora, abstrakt, ključne reči, uvod, materijal i metod, rezultate, diskusiju, literaturu i izvod na engleskom jeziku. Naslovi poglavlja treba da su napisani fontom Times New Roman, Caps Lock Bold, Font 12, a ostali deo teksta Times New Roman, Normal, Font 12. ABSTRAKT – ne sme da ima više od 250 reči, a treba ga formirati tako da sadrži sledeće delove: svrhu tj. hipotezu istraživanja, materijal i metod, najznačajnije rezultate i zaključak. KLJUČNE REČI: do 6 reči koje najbolje opisuju rad UVOD: treba da prikaže problematiku i pozadinu istraživanja, razloge zbog kojih je sprovedeno istraživanje i pregled dosadašnjih istraživanja u toj oblasti. MATERIJAL I METOD: treba da sadrži protokol istraživanja a metode treba detaljno objasniti kako bi ih mogli koristiti i drugi autori. Za rutinske metode dovoljno je napisati reference. Za instrumente i opremu treba napisati proizvođača. U ovom delu teksta treba takođe naznačiti korišćene programe i statističke metode. REZULTATI: isti podaci ne smeju se prikazivati i tabelarno i grafički. Rezultati i njihovo tumačenje treba da budu jasni, koncizni i da prate logički redosled. U ovom poglavlju rezultate ne treba diskutovati ili donositi zaključke. DISKUSIJA: rezultate ne treba samo ponavljati, nego ih diskutovati i utvrditi njihovu značajnost u poređenjima sa drugim autorima koji su radili slična istraživanja. Poslednji pasus treba da sadrži najznačajnije i glavne zaključke do kojih se došlo, kao i da ukaže na smer budućih istraživanja. REFERENCE: u okviru teksta reference se pišu u zagradama, a treba da sadrže prezime autora i godinu u kojoj je rad objavljen. Na primer (Vlahović, 2007) a ukoliko ima više od jednog autora (Tijanić i sar. 2005). U konačnoj listi referenci (literaturi) treba navesti prezimena i inicijale svih autora, a zati navesti kompletan naslov rada (ili poglavlja), časopis (knjigu), godinu izdanja, volumen i stranice. Reference treba citirati na sledeći način: Srdić B, Stokić E, Babović S, Polzović A, Vlaškalić Ž. Varijacije masne mase tela u normalno uhranjenih osoba. Glasnik ADJ. 2006;41:429-437. TABELE I GRAFIKONE: treba numerisati arapskim brojevima po redosledu u kojem se pojavljuju u tekstu, npr. Tabela 1, Tabela 2 itd. Naslove tabela i grafikona treba napisati na srpskom i engleskom jeziku. Tabele i grafikone autori treba sami da umetnu u tekst. Tabele i grafikoni moraju stati na jednu stranicu A4 formata. Ceo rad ne sme biti duži od 10 strana. Radove obavezno poslati u elektronskoj verziji na sledeći mail: journal.anthropology@gmail.com

Serbo-Croatian