Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Srbije SV. 46 - 2011. štampano Izdanje ISSN 1820-7936

Files: 
AttachmentSize
Petar Vlahović NIKO ŽUPANIĆ – UTEMELJIVAČ JUŽNOSLOVENSKE ANTROPOLOGIJE (1876 – 1961)87.18 KB
Ratomir Đurašković, Miloš Nikolić, Saša Pantelić, Saša Veličković, Ivana Bojić TEŽINSKO VISINSKI ODNOSI VRHUNSKIH SPORTISTA204.68 KB
Biljana Savić, Dragan Doder, Radoslava Doder TELESNI SASTAV VRHUNSKIH RVAČA243.41 KB
Biljana Srdić, Edita Stokić, Dragana Tomić-Naglić, Dea Karaba-Jakovljević ANTROPOMETRIJSKE ODLIKE METABOLIČKI ZDRAVIH ŽENA87.85 KB
Slavica Šubeska-Stratrova POVEZANOST DENZITOMETRIJSKIH SA ANTROPOMETRIJSKIM INDEKSIMA VISCERALNE GOJAZNOSTI158.04 KB
Emilia Adreenko, Mima Nikolova ANALIZA TELESNE KOMPOZICIJE KOD DECE I ADOLESCENATA IZ PLOVDIVA (BUGARSKA) METODOM BIOEL.IMPED.213.12 KB
Slavi Tineshev, Mima Nikolova ANALIZA TELESNE KOMPOZICIJE KOD 18 GODIŠNJIH DEVOJČICA I DEČAKA METODOM BIOELEKTRIČNE IMPEDANCE81.11 KB
Dragica Božinović, Nebojša Božinović NOVOROĐENČAD MAJKI ADOLESCENTKINJA68.35 KB
Lidija Todorovska, Ljudmila Efremovska, Elizabeta Dadić-Nikolovska UZRASNO-NEZAVISNA ANTROPOMETRIJA U ISPITIVANJU NUTRIT. STAT.93.3 KB
Branko Krsmanović, Maja Batez, Trijana Krsmanović RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA I UHRANJENOSTI DEČAKA I DEVOJČICA73.12 KB
Zoran Vasić, Stojko Vidović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Mirjana Lončar, Ilija Ramić, Saša Dragić ANTROPOMETRIJSKA ANALIZA 483.91 KB
Nebojša Čokorilo, Milena Mikalački, Darinka Korovljeva EFEKTI VEŽBANJA KRUŽNIM NAČINOM RADA NA MASNO TKIVO ŽENA84.99 KB
Ljiljana Tijanić, Miloš Tijanić FORMA KOMORE PULPE KOD GORNJIH I DONJIH PRVIH I DRUGIH MOLARA345.23 KB
Vesna Rusić-Tasić, Ljiljana Tijanić, Mirjana Burić VARIJACIJE U BROJU KVRŽICA GORNJIH M1 I M2226.75 KB
Mirjana Janošević, Donka Stojanović, Jelena Mladenović MORFOLOŠKE VARIJACIJE GORNJIH PREMOLARA407.64 KB
Donka Stojanović, Mirjana Janošević, Ljiljana Tijanić, Gordana Filipović MORFOLOŠKE VARIJACIJE DONJIH PREMOLARA195.61 KB
Mirjana Burić, Ljiljana Tijanić, Vesna Rusić-Tasić VARIJACIJE U BORJU KVRŽICA DONIH PRVIH MOLARA M1 I M2227.82 KB
Slavica Jankulovska, Gordana Filipović, Miljana Mađar, Danijela Milisavljević IMPAKTIRANI STALNI OČNJACI KOD DECE IZ KNJAŽEVCA249.81 KB
Gordana Filipović, Ljiljana Tijanić, Predrag Janošević DUBINA NEPCA KOD PACIJENATA SA USKOŠĆU GORNJE VILICE432.69 KB
Predrag Janošević, Jelena Mladenović, Maja Stošić DIJASTEMA MEDIJANA – OBLIK I UČESTALOST272.08 KB
Branislava Belić ZASTUPLJENOST KRVNIH GRUPA LEWIS I KIDD SISTEMA U STANOVNIKA VOJVODINE – PILOT STUDIJA62.92 KB
Velisav Todorov, Cvetan Minkov, Nadežda Toševa DISTRIBUCIJA KRVNIH GRUPA ABO I Rh KOD RECENTNOG BUG. STANOVNIŠTVA GRADA PETRICA84 KB
Velisav Todorov, Silvija Maksimova KRNO GRUPNI SISTEM ABO I Rh FAKTOR KOD PACIJENTKINJA SA KARCINOMOM VULVE64.92 KB
Tsvetan Minkov, Velisav Todorov, Nadejda Tosheva ANTROPOFIZIOLOŠKI TESTOVI RUKU KOD RECENTNOG BUGARSKOG STANOVNIŠTVO GRADOVA67.91 KB
Tsvetan Minkov, Nadejda Tosheva, Velisav Todorov DERMATOGLIFSKA ANALISA BUGARSKOG STANOVNIŠTVA MELNIKA I PETRIČA79.33 KB
Hajrija Hamidović, Adisa Ahmić POPULACIONO – GENETIČKA ANALIZA HIPEREKSTENZIBILNOSTI ZGLOBOVA PALCA U STANOVNIŠTVU ŽIVINICA71.9 KB
Hajrija Hamidović, Vesna Hadžiavdić POPULACIONO – GENETIČKA ANALIZA UČESTALOSTI FENOTIPOVA DVA KVALITATIVNA SVOJSTVA JEZIKA75.03 KB
Mustafa Bačinović, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Selma Bačinović, Fikreta Brahimaj PROPAGACIJSKA MOBILNOST236.71 KB
Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina H. Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj, Jasminka Hadžihalilović TREND UZRASNIH 257.37 KB
Miroslav Smajić, Ilona Mihajlović, Bogdan Tomić TRANSVERZALNA DIMENZIONALNOST SKELETA MLADIH FUDBALERA186.8 KB
Bogdan Tomić, Miroslav Smajić, Miloš Petrović MORFOLOŠKI STATUS FUDBALERA RAZLIČITIH IGRAČKIH POZICIJA95.43 KB
Vukašin Badža, Dalibor Sudar UTICAJ JEDNOGODIŠNJEG TRENAŽNOG PROCESA NA RAZVOJ BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA68.3 KB
Vukašin Badža, Dalibor Sudar EFEKAT JEDNOGODIŠNJEG TRENAŽNOG PROCESA NA RAZVOJ SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA67.99 KB
Goran Dimitrić, Borislav Obradović UTICAJ NEKIH ANTROPOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA BRZINU PLIVANJA NOGAMA NA 50m KRAUL TEHNIKOM62.6 KB
Goran Dimitrić, tijana Krsmanović, Maja Batez RAZLIKE U ANTROPOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA USPEŠNIH I MANJE USPEŠNIH PLIVAČA72.44 KB
Boris Popović, Dušan Stupar EFEKTI VEŽBANJA PO PROGRAMU NA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEČAKA PREDŠKOLSKOG UZRASTA84.91 KB
Tatjana Jezdimirović, Dušanka Tumin ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE DEVOJČICA UZRASTA 7-8 GODINA SA ASPEKTA INIC. SELEKCIJE76.13 KB
Dejan Mandić, Boris Popović, Dušanka Tumin, Jelena Obradović, Milan Pantović, Milan Cvetković UTICAJ TELESNE KOMPOZICIJE73.13 KB
Damjan Jakšić, Marijana Čavala, Gustav Bala, Ratko Katić KVANTITATIVNE RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA178.8 KB
Marijana Čavala, Damjan Jakšić, Ratko Katić, Gustav Bala KVANTITATIVNE RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA185.29 KB
Lela Marić, Branko Krsmanović, Marjan Marinković UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA MOTORIČKU EFIKASNOST STUDENATA73.31 KB
Nebojša Božinović, Predrag Đurđević, Nebojša Anđelković MOTIV KRVI U DELIMA UMETNIKA269.09 KB
Šandor Takač, Vladimir Pilija UTICAJ LOŠEG POZICIONIRANJA LOBANJE NA SUPERPOZICIJU234.64 KB
Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Proko Dragosavljević, Željko Sekulić, Saša Dragić, Ilija B., Ilija R., Jelena S., Vladimir M209.52 KB
Bojana Krstonošić, Biljana Srdić, Dušica Marić, Saša Mijatov, Radmila Gudović, Siniša Babović MORFOMETRIJSKA ANALIZA434.89 KB
Ljudmila Efremovska, Elizabeta Dadić Nikoloska, Lidija Todorovska, Vesela Maleska Ivanovska, Kristina Pavlovska, Marija Raleva 167.13 KB
Elizabeta Dadić Nikoloska, Ljudmila Efremovska, Lidija Todorovska, Vesela Maleska Ivanovska, Kristina Pavlovska, Marija Raleva 273.61 KB
Veselin Jovović, Radomir Čanjak OSCILACIJE DEVIJACIJA KIČMENOG STUBA KOD ŠKOLSKE DJECE ZAVISNO OD UZRASNOG DOBA250.96 KB
Tijana Šćepanović, Branka Protić-Gava, Goran Dimitrić, Maja Batez RAZLIKE U POSTURALNIM POREMEĆAJIMA KIČMENOG STUBA67.8 KB
Zoran Bogdanović, Živodrag Marković PRISUSTVO POSTURALNIH POREMEĆAJA DONJIH EKSTREMITETA KOD UČENIKA RAZLIČITOG POLA I UZRASTA76.32 KB
Zoran Bogdanović, Vladimir Čolović ODNOS STANJA UHRANJENOSTI I KIFOTIČNO LOŠE DRŽANJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE83.82 KB
Branka Protić-Gava, Željko Krneta, Romana Romanov RAZLIKE U POSTULARNIM POREMEĆAJIMA DONJIH EKSTREMITETA KOD ADOLESCENATA71.4 KB
Branka Protić-Gava, Tijana Šćepanović, Dušica Rakić RAZLIKE U POSTURALNIM POREMEĆAJIMA KIČMENOG STUBA FRONTALNE RAVNI ADOLESCENA80.82 KB
Dušica Marić, Bojana Krstonošić, Biljana Srdić, Dušan Marić, Radmila Gudović, Stefan Veselinović ULOGA TROLISNOG OBLIKA242.15 KB
Darinka Korovljeva, Milena Mikalački, Nebojša Čokorilo RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA ZA ENERGETSKU REGULACIJU80.07 KB