Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 38 - 2003.

Files: 
AttachmentSize
P.Vlahović Antropološke i etnološke odlike Crne Gore (strana: 21-28)6.49 KB
K.Momirović i sar O morfološkim tipovima mladih odraslih muškaraca (strana: 29-46)176.79 KB
A.Hošek i sar Tipovi mladih psihopata (strana: 47-54)155.75 KB
A.Šćepanović Antropometrijska analiza ispitanika različitog uzrasta Pljevalja i Kotora (strana: 55-64)95.29 KB
D.Božinović i sar Antropometrijske karakteristike i morbiditet dece predškolskog uzrasta Romske populacije (strana: 65-72)143.77 KB
Ž.Gavrilović Promene strukture populacije stanovništva u Mošorinu u toku ovog stoleća (strana: 73-84)91.21 KB
A.Šćepanović i sar. Pubertetni razvoj omladine Podgorice u postratnom periodu (strana: 85-90)6.49 KB
V.Božić-Krstić i sar. Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu (strana: 91-100)180.44 KB
S.Tatić Telesna konstitucija i krvni pritisak kod stanovništva Banata (strana: 101-114)175.91 KB
Л.И.Тегако Физическое развитие детей Беларуси в условиях экологического кризиса (strana: 115-120)6.49 KB
А.И.Зеленков Социална нтропологи как образовательна программа:проблемы и перстпективы преподавани в белорусском университете6.49 KB
N.Božinović i sar. Šaka kao model umetnika (strana: 127-136)143.78 KB
T.Tanić i sar. O uzrocima abrazije zuba (strana: 137-142)79.39 KB
В.В.Гаталски Особенности онтогенеза зубной системы населения Республики Беларусь в современных экологических условиях 6.49 KB
Z.Ajduković i sar. Anatomska apsorpciona spektrofotometrijska analiza košt. tkiva pacijenata sa dijagnostikovanom osteoporozom130.33 KB
Lj.Tijanić i sar. Podudarnost gnatičkih i dentoalveolarnih odnosa maksile i mandibule (strana: 155-160)91.14 KB
V.Rusić-Tasić i sar. Profil mekih tkiva lica kod osoba sa malokluzijom II/1 klase (strana: 161-168)105.05 KB
M.Tijanić i sar. Etiopatogeneza impakcije gornjih frontalnih zuba (strana: 169-172)99.45 KB
M.Tijanić i sar. Nivo serumskog gvožđa u sideropenijskoj anemiji (strana: 173-176)70.59 KB
V.Jovović Tranverzalna analiza učestalosti kifoze kod učenika-ce adolescenata (strana: 177-184)92.98 KB
V.Jovović Učestalost pojave okruglih leđa kod kifotičnih poremećaja kičmenog stuba 13-godišnje dece (strana: 185-190)108.88 KB
M.Ćetković Efekti različitih modela kružnog treninga na razvijanje snage (strana: 191-204)156.07 KB
Đ.Nićin Transformacije motoričkih sposobnosti studenata praćene eurofit baterijom testova (strana: 205-210)117.39 KB
J.Kalajdžić i sar. Upotreba baterije „Eurofit” testova u proveri motoričkog statusa grupe žena od 45-65 godina (211-216)98.27 KB
G.Bala i sar. Morfološke karakteristike studenata fizičke kulture (strana: 217-224)110.23 KB
R.Čokorilo i sar. Socijalno-statusna obilježja učenika i stavovi prema fizičkom vaspitanju (strana: 225-230)85.83 KB
M.Komarov i sar. Činioci uspeha mladih fudbalera (strana: 231-236)99.43 KB
T.Stojanović i sar. Eksplozivna snaga kao pokazatelj uspešnosti bacanja kugle (strana: 237-242)59.11 KB
T.Stojanović i sar. Uticaj morfoloških karakteristika na efikasnost bacanja kugle (strana: 243-248)62.53 KB