Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 37 - 2002.

Files: 
AttachmentSize
P.Vlahović Četrdeset kongresa antrtopološkog društva Jugoslavije (strana: 7-12)6.49 KB
B.Ivanović Novine u antropogenezi na kraju drugog milenijuma (strana: 19-26)91.72 KB
P.Vlahović Antropološki značaj nalaza u severoistočnoj Srbiji i na Lepenskom Viru (strana: 27-32)62.4 KB
T.I.Alekseeva Антротплогический облик средневековых Влахов сравнительном освещени (strana: 39-60)6.49 KB
Alekseeva T.I. Анализ маркеров физиологическо стресса в популяции средневековых Влахов мистихали (strana: 61-70)6.49 KB
Bogatenkov D.N. Палеодермография некрополя Мистхали (strana: 71-96)6.49 KB
R.Radojević Struktura populacije stanovništva opštine Herceg-Novi prema natalitetu i mortalitetu u toku 300 godina (97-110)140.91 KB
Š.Takač Problemi pri radu na rekonstrukciji lica po kostima lobanje kao metodi identifikacije (strana: 111-120)127.42 KB
L.I.Tegako Problemi biosociološke adaptacije ljudi u vezi sa uticajem prirodnih i antropogenih faktora (strana: 121-126)6.49 KB
L.I.Tegako Dermatoglifski znaci kao genetički markeri u uslovima ekološke nestabilnosti (strana: 127-132)6.49 KB
Marfina O.V. Тенденнции и особенности процессов естсетвенного движения населения Беларуси (strana: 133-146)6.49 KB
A.Hošek O određivanju antropoloških taksona (strana: 147-156)84.29 KB
K.Momirović i sar. Odnos morfoloških i psiholoških karakteristika (strana: 157-164)183.55 KB
V.Todorov i sar. Antropološki pokazatelji kod lica sa nanizmom (strana: 165-174)85.6 KB
T.Tanić i sar. Tipovi teskoba u mlečnoj denticiji i indeks proporcionalnosti (strana: 175-182)57.39 KB
Rusić-Tasić i sar. Rentgenkraniometrijska analiza sagitalnih dimenzija lica kod dece sa malokluzijama I,II/1 i III klase 51.84 KB
Rusić-Tasić Rentgenkraniometrijska analiza položaja inciziva kod dece sa malokluzijama I,II/1 i III klase (strana: 189-194)114.79 KB
Saša Stanković i sar. Efekat stabilizacionog okluzalnog splinta na simetričnu mišićnu aktivnost M.Masseter-a i M.Temporalis-a72.62 KB
Fiorenco Tassotti Stanje transcendencije i stanja ’normalnog’ iskustva (strana: 199-206)174.14 KB
Z.Ajduković i sar. Histomorfometrijska merenja alveolarne kosti ispitanica sa dijagnostikovanom osteroporozom (strana: 207-212)110.29 KB
Olivera Tričković-Janjić i sar. Stepen postojanja određene zavisnosti između nekih genetskih determinisanih parametara rasta103.39 KB
Tz.Minkov i sar. Dentalno antropološki i antropološkoodontološki tipovi turske populacije u Severoistočnoj Bugarskoj (221-226)6.49 KB
Stojanka Tatić Neke biometrijske karakteristike populacije u zajednicama sela Mokrina i Sajana kroz pristup analiza porodice 193.92 KB
Veselin Jovović Učestalost izgubljenih grudi kod trinaestogodišnjih učenika u središnjem dijelu Crne Gore (strana: 245-250)67.12 KB
Dragica Božinović Uporedne vrednosti telesne mase kod dece tokom upisa u prvi razred osnovne škole (strana: 251-256)119.94 KB
Nebojša Božinović Tetovaža kao socio-medicinski problem (strana: 257-262)101.37 KB
Tzvetan Minkov Antropološko-dermatološke karakteristike bugarske populacije iz nekih regiona u zapadnoj Trakiji (str: 263-270)6.49 KB
Maksimova i saradnici Pripadnost krvnim grupam iz sistema ABO i rezus-faktor i kardio-vaskularna oboljenja (strana: 271-276)76.43 KB
Maksimova i saradnici Pripadnost krvnim grupam iz sistema ABO i rezus-faktor i kardio-vaskularna oboljenja (strana: 271-276)127.84 KB
Smilja Reljanović Oblici društvenog nedozvoljenog ponašanja kod učenika jedne osnovne beogradske škole (strana: 289-296)123.84 KB
Reljanović S. i sar. Sezonske varijacije telesne mase kod prevremeno rođene dece (strana: 297-300)97.74 KB
Konstantin Momirović i sar. Prilog poznavanju latentne strukture indikatora analne agresivnosti (strana: 301-310)86.97 KB
Ankica Hošek i sar. O relacijama gluposti, histerije i psihopatije (strana: 311-316)123.78 KB
Dobrivoje Radovanović i sar. Kriminalno povratništvo kriminalaca psihopata (strana: 317-322)89.97 KB
Konstantin Momirović i sar. O inteligenciji normalnih i psihopatskih kriminalaca (strana: 323-326)67.88 KB
Momčilo Pelemiš Stavovi učenika mlađeg školskog uzrasta prema sportu i sportskom novinarstvu (strana: 327-332)143.74 KB
Momčilo Pelemiš Stil ponašanja učitelja(profesora razredne nastave)kao faktor opšteg stava učenika prema nastavi fiz. vaspitanja101.84 KB
Milan Štrbac Efekat izborne nastave fizičkog vaspitanja iz fudbala na antropometrijske karakteristike studenata (str: 337-342)121.95 KB
Mira Jovanović Priroda povezanosti nekih komponenti stava srednjoškolaca o nastavi fizičkog vaspitanja (strana: 343-350)123.58 KB
Radovan Čokorilo Stil ponašanja nastavnika i stavovi učenika o vrijednosti fizičkog vaspitanja (strana: 351-358)6.49 KB